#CodeLikeITGirl Hakaton

Prijave za #CodeLikeITGirl hakaton na linku!

IT Girls u partnerstvu sa Evropskom unijom organizuju #CodeLikeITGirl hakaton u okviru obilježavanja Evropske sedmice kodiranja 2019

Evropska sedmica kodiranja je inicijativa koja nastoji razbiti predrasude o programiranju te okupiti i motivirati ljude da uče zajedno. Nastala je 2013.godine kroz ideju mladih savjetnika za Digitalnu agendu Evropske unije.

IT Girls u saradnji sa Evropskom unijom organizuju #CodeLikeITGirl hakaton koji će se održati u Sarajevu 18. i 19. oktobra u HUB-u 387! Organizatori će pokriti troškove učesnicama hakatona, uključujući prevoz, hranu, smještaj i materijale potrebne za rad.

Pozivamo djevojke uzrasta od 16 do 25 godina iz cijele Bosne i Hercegovine da izraze svoje ideje putem koda, kreiraju aplikacije, igrice ili hardverske uređaje! Timovi djevojaka u sastavu od 4-8 članica mogu se prijaviti putem linka najskanije do 8. oktobra 2019. godine!

Prijavljeni timovi kao i njihove ideje i projekti će se vrednovati po inovativnosti, funkcionalnosti, dizajnu i izvodljivosti. Najbolji će učestvovati na 48-satnom #CodeLikeITGirl hakatonu na takmičenju za nagradni fond u vrijednosti od 2,500 EUR. Najbolje rješenje će dobiti potrebnu tehničku, mentorsku i finansijsku poršku da svoju ideju ili projekt razviju u proizvod ili uslugu sa funkcionalnostima koja zadovoljavaju ciljnu skupinu korisnika i kriterije za učešće u Evropskim nagradama za mlade 2020.

Ne moraš ništa znati o pravljenju mobilnih aplikacija niti o programiranju; sve što treba jeste da smisliš ideju i objasniš kako bi funkcionisala. Traže se ideje u sljedećim kategorijama:

1. PROMOCIJA ZDRAVLJA: zdravlje|sport|hrana|dobrostanje

Kategorija “Zdrav život” uključuje digitalne projekte i rješenja koja:
• Podižu svijest o zdravlju i dobrostanju ljudi u svim životnim dobima.
• Prevazilaze ekonomske, društvene i deomografske prepreke koje otežavaju pristup liječenju i informacijama u vezi sa zdravljem.
• Pronalaze nove mogućnosti u pružanju zdravstvene zaštite i liječenja.
• Smanjuju smrtnost majki te smrtnost novorođenčadi i djece koju je moguće spriječiti.
• Pružaju odgovarajuće podatke, alate za dijagnostiku i komunikaciju koji pomažu zdravstvenim radnicima i pacijentima.
• Promoviraju korištenje IKT za sport, rekreaciju i aktivan život u cilju prevencije budućih zdravstvenih problema.
• Nude pametne zdravstvene uređaje i osiguravaju tehnološka rješenja. • Razvijaju pristupe usmjerene na pacijente radi opšteg dobrostanja.
• Razvijaju digitalne zdravstvene tehnologije.
• Promoviraju uravnoteženu ishranu, osiguravaju ispravnost hrane i kvalitetniju ishranu.
• Razvijaju nova rješenja u prehrambenoj tehnologiji u cilju smanjenja bacanja hrane.
• Promoviraju odgovorno življenje uz poseban naglasak na pitanja zloupotrebe supstanci, zavisnosti, seksualnog i reproduktivnog zdravlja, neplanirane ili kritične trudnoće, mentalnog zdravlja, sporta, ishrane, porodičnog i poslovnog života.
• Povezani su sa SDG 2 i 3 (Sustainable Development Goals – Ciljevi odživg razvoja).
 
 

2. PAMETNO UČENJE: obrazovanje|informativno-zabavni sadržaji|e-vještine|nauka i istraživanje i razvoj 

Kategorija „Pametno učenje“ uključuje digitalne projekte i rješenja koja: • Pronalaze kreativne pristupe obrazovanju i učenju.
• Pomažu u motiviranju učenika čineći učenje zabavnim.
• Promoviraju prilike za cjeloživotno učenje i podržavaju odgovarajuće mreže.
• Osiguravaju inkluzivno i kvalitetno obrazovanje.
• Omogućavaju što raniju procjenu i identifikaciju problema u učenju i društvenih problema, kulturalnih i drugih prepreka koje otežavaju obrazovanje.
• Smanjuju stopu ranog napuštanja školovanja, ali isto tako omogućuju i druge prilike za učenje.
• Promoviraju digitalne vještine, IKT sposobnosti i profesije u području matematike, informatike, prirodnih nauka i tehnologije (MINT profesije). • Pružaju posebne obrazovne alate za ugrožene grupe (uključujući vjersku, društvenu, ekonomsku, kulturnu, fizičku ili neku drugu vrstu ugroženosti).
• Promoviraju nauku i podržavaju interdisciplinarne mreže koje uključuju različite interesne grupe (kao što su nastavnici, učenici, istraživači, kreatori politika).
• Stvaraju i podržavaju inkluzivna i djelotvorna obrazovna okruženja.
• Pomažu u jačanju zanimljivih nastavnih metoda i podržavaju nastavne resurse i znanje.
• Posebno su usmjereni na offline aplikacije za učenje za područja sa slabom internet vezom.
• Povezani su sa SDG 4.

3. KULTUROLOŠKA RAZMJENA: društvena raznolikost|naslijeđe|suživot|rodna ravnopravnost

Kategorija „Kulturološka razmjena“ uključuje digitalne projekte i rješenja koja:
• Podržavaju višejezičnost, razumijevanje i znanje o različitim kulturama i zajednicama.
• Pomažu u očuvanju i ponovnom  otkrivanju kulturne baštine, autohtone kulture, znanja i tradicije.
• Osnažuju inkluziju i integraciju na svim društvenim nivoima, bez obzira na starosnu dob, pol, invaliditet, rasu, nacionalnost, porijeklo, vjeroispovijest i ekonomski ili drugi status.
• Smanjuju nejednakost u zemljama i između različitih zemalja.
• Poboljšavaju dostupnost i pristupačnost kulturnih mogućnosti, uključujući pozorište, koncerte ili izložbe.
• Postižu rodnu ravnopravnost u svim društvenim i ekonomskim sferama.
• Unapređuju nove vidove kulture.
• Pomažu onima koji putuju u pronalaženju informacija i inspiracije uz osiguravanje  ažurnih informacija vezanih za putovanje i unapređenje sigurnosti.
• Povezani su sa SDG 5 and 10.

 

4. NAŠA PLANETA: održivi izvori energije|biodiverzitet|klimatske promjene|pametne infrastrukture

Kategorija „Naša planeta“ uključuje digitalne projekte i rješenja koja:
• Podižu svijest o potrošnji energije i podržavaju odgovoran i održiv pristup.
• Pomažu u povećanju energetske efikasnosti i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.
• Podstiču pametnu mobilnost i unapređuju siguran saobraćaj i putovanje.
• Gradove i ljudska naselja čine pametnim, otpornim i održivim.
• Osiguravaju svima pristup pristupačoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji.
• Bore se protiv klimatskih promjena i njihovih uticaja te smanjuju emisiju stakleničkih plinova.
• Promoviraju održivo korištenje kopnenih ekosistema.
• Doprinose očuvanju biodiverziteta i pružaju informacije o tome.
• Štite i obnavljaju kopnene ekosisteme te promoviraju njihovo održivo korištenje.
• Unapređuju kvalitet života životinja.
• Podržavaju održivu proizvodnju hrane i poljoprivredu.
• Čine našu planetu zelenom i čistom.
• Povezani su sa SDG 7, 9, 11, 13 i15.

    

5. AKTIVNO GRAĐANSTVO: digitalno novinarstvo|demokratsko učešće|društvena kohezija|ljudska prava

Kategorija „Aktivno građanstvo“ uključuje digitalne projekte i rješenja koja:
• Unapređuju slobodno, kritičko i istraživačko novinarstvo.
• Osiguravaju slobodu govora, mišljenja i štampe.
• Podižu svijest o društvenim problemima i iznalaze rješenja za društvenu isključenost, nepravdu i nejednakost.
• Promoviraju pristup od dna prema vrhu u donošenju političkih odluka.
• Stvaraju svijest o ljudskim pravima i omogućavaju univerzalni pristup pravdi.
• Omogućavaju lak pristup informacijama vezanim za socijalna prava i građansko i društveno učešće.
• Promoviraju svrsishodno učešće u planiranju i upravljanju životnim ambijentom.
• Omogućavaju pojedincima u ispunjavanju uloge aktivnih građana bez diskriminacije.
• Povezani su sa SDG 16.

6. ODRŽIVA EKONOMIJA: finansijska pismenost | odgovorna potrošnja | fer trgovina | prikupljanje sredstava

Kategorija „Održiva ekonomija“ uključuje digitalne projekte i rješenja koja:
• Unapređuju osnovno poznavanje ekonomije i finansijske pismenosti.
• Promoviraju trajan, inkluzivan i održiv ekonomski rast.
• Stvaraju prilike za društveno odgovornu privredu i fer trgovinu.
• Osiguravaju održivu potrošnju i proizvodnju.
• Pomažu u prikupljanju sredstava za NPO, društvene projekte i humanitarne organizacije.
• Rade na iskorjenjivanju siromaštva u svim njegovim oblicima i svugdje. • Iskorjenjuju glad i pothranjenost, naročito u industrijski najnerazvijenijim zemljama svijeta.
• Povezani su sa SDG 1, 2, 8 i 12.

   

7. UPRAVLJANJE ŽIVOTOM: lični razvoj|odnosi|aktivno planiranje|pristojan rad

Kategorija „Upravljanje životom“ uključuje digitalne projekte i rješenja koja:
• Pomažu ljudima u upravljanju i organiziranju različitih aspekata života. • Podržavaju lični razvoj pojedinaca i osnažuju ih za ostvarivanje ličnih ciljeva.
• Podržavaju ljude u odnosima sa drugima, konstruktivnom i mirnom rješavanju međusobnih sukoba.
• Olakšavaju svakodnevni život ljudi i planiranje aktivnosti, ali također pomažu u koordiniranju aktivnosti određenih grupa (npr. porodica, prijatelja, kolega,…)
• Pomažu u osiguravanju punog i produktivnog zapošljavanja i pristojnog rada za sve.
• Povezani su sa SDG 8.

8. INOVACIJE ZA SVE: muzika i umjetnost|neobična rješenja društvenih problema|čudnovata tehnologija za bolji svijet

Kategorija „Inovacije za sve“ uključuje digitalne projekte i rješenja koja: • Koriste muziku i umjetnost kao univerzalni jezik, povezuju ljude prelazeći granice kulture, rase i religije.
• Unapređuju društvo, ali ne spadaju ni u jednu drugu kategoriju.
• Imaju jasan društveni fokus podižući svijest o društvenim problemima. Ova kategorija je posebno namijenjena osobama koje žive u Evropi , a bave se izazovima van Evrope i svojim projektima pokušavaju doprinijeti stvaranju boljeg svijeta.
• Povezani su sa SDG 9

9. BUDUĆNOST EVROPE: europozitivizam|Evropska unija| evropsko sjećanje|kreiranje politika u EU

Kategorija „Budućnost Evrope“ uključuje digitalne projekte i rješenja koja:
• Doprinose boljoj informiranosti građana o Evropskoj uniji.
• Promoviraju pozitivne stavove prema Evropskoj uniji i zajedničkoj evropskoj kulturi.
• Stimuliraju debatu, razmišljanje i razvoj mreža u cilju podsticanja demokratskog i građanskog učešća građana na nivou Evropske unije.
• Promoviraju prilike za društveni i međukulturalni angažman i volonterski rad.
• Iznalaze načine za suprotstavljanje populizmu.
• Promoviraju mir, njegove vrijednosti i dobrostanje evropskih naroda.
• Ističu značaj savremenih demokratskih dostignuća, kao što su vladavina prava, građanske slobode, građanska prava.
• Skreću pažnju na ranjivost građanskih prava.
• Podižu svijest o sjećanju, zajedničkoj istoriji i vrijednostima Unije.
• Povezani su sa SDG 16 i 17.

 

Search
IZDVOJENE VIJESTI